Phát lại đá gà Thomo Campuchia CPC4 ngày 02-02-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:31
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:59
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:23
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:13
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:59
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:38
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:33
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:45
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:29
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:42
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:07:56
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:40
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:58
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:03
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:55
Trường đấu CPC4