Phát lại đá gà Thomo Campuchia CPC1 ngày 30-01-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:47
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:03
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:21
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:36
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:58
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:54
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:04
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:25
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:15:02
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:08
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:37
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:07:05
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:12
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:54
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:38
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:48
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:09
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:15:49
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:40
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:17
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:11:45
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:43
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:20
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:03
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:12
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:34
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:05
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:49
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:54
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:17
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:03
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:39
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:06
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:57
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:18
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 36

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:30
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 37

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:30
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 38

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:16
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 39

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:49
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 40

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:02:36
Trường đấu CPC1