Phát lại đá gà cựa dao Thái Lan TH7C ngày 18-02-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:04
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:13:20
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:14:27
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:28
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:21
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:38
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:54
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:07
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:13:31
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:02
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:52
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:08
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:36
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:20:12
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:42
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:55
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:34
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:03:25
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 19

Chi Tết
Wala vs Meron Hòa
Thời lượng 00:01:03
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:56
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:10:30
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:13
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:10:51
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:12:20
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:28
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:09
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:19
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:45
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:48
Trường đấu TH7C