Phát lại đá gà Thomo Campuchia CPC4 ngày 17-02-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:27
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:59
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:58
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:56
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:33
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:04
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:01
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:54
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:15:34
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:09:19
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:09:20
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:02
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:51
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:59
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:07
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:05
Trường đấu CPC4