Phát lại đá gà cựa dao Philippines PO1 ngày 19-02-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:51
Trường đấu PO1

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:30
Trường đấu PO1

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:08
Trường đấu PO1

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:47
Trường đấu PO1

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:15
Trường đấu PO1

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:52
Trường đấu PO1

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:21
Trường đấu PO1

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:50
Trường đấu PO1

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:09
Trường đấu PO1

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:08
Trường đấu PO1

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:01
Trường đấu PO1

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:31
Trường đấu PO1

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:33
Trường đấu PO1

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:35
Trường đấu PO1

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:34
Trường đấu PO1

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:25
Trường đấu PO1

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:27
Trường đấu PO1

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:20
Trường đấu PO1

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:21
Trường đấu PO1

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:06
Trường đấu PO1

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:16
Trường đấu PO1