Phát lại đá gà cựa dao Thái Lan TH7A ngày 18-02-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:58
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:51
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:37
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:25
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:39
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:51
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:09:48
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:07
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:29
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:41
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:07
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:32
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:46
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:26
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:23
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:40
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:13
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:50
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:35
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:48
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:21
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:19
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:44
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:18:19
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:01
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:09
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:46
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:23
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:26
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:31
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:18
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:13
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:08
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:50
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:14
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 36

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:46
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 37

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:01
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 38

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:28
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 39

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:12
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 40

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:16
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 41

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:16:43
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 42

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:11:21
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 43

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:33
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 44

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:32
Trường đấu TH7A