Phát lại đá gà Thomo Campuchia CPC4 ngày 24-01-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:14
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:41
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:48
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:09:28
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:58
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:30
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:49
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:40
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:11
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:10:08
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:25
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:51
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:03
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:09:20
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:06
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:11
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:35
Trường đấu CPC4