Phát lại đá gà Thomo Campuchia CPC2 ngày 31-01-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:05
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:47
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:11
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:19
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:18
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:57
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:41
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:19
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:54
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:56
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:04
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:10:00
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:04
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:32
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:06
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:08:00
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:53
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:32
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:43
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:12
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:27
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:42
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:23
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:45
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:02
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:20:13
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:09
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:13:55
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:16
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:01
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:47
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:31
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:08
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:58
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:19
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 36

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:02
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 37

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:42
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 38

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:12
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 39

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:48
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 40

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:12:25
Trường đấu CPC2