Phát lại đá gà cựa dao Thái Lan TH7C ngày 27-01-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:02
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:43
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:31
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:32
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:50
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:43
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:12
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:13
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:47
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:24
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:18:48
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:03
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:05:16
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:45
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:08:05
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:51
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:35
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:16
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:01
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:09
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:07:05
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:29
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:51
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:28
Trường đấu TH7C