Phát lại đá gà cựa dao Thái Lan TH7C ngày 11-02-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:08
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:12
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:51
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:47
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:53
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:08:02
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:08
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:47
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:08:50
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:13
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:11
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:19
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:07:03
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:09
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:18
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:14
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:24
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:12
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:57
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:08:23
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:26
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:41
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:45
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:53
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:16
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:35
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:11
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:49
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:13:36
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:24
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:30
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:43
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:52
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:22
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:34
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 36

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:34
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 37

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:08:57
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 38

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:56
Trường đấu TH7C