Phát lại đá gà cựa dao Philippines NN1 ngày 10-02-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:16
Trường đấu NN1

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:57
Trường đấu NN1

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:40
Trường đấu NN1

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:38
Trường đấu NN1

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:53
Trường đấu NN1

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:09
Trường đấu NN1

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:49
Trường đấu NN1

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:09
Trường đấu NN1

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:22
Trường đấu NN1

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:46
Trường đấu NN1

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:29
Trường đấu NN1

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:47
Trường đấu NN1

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:32
Trường đấu NN1

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:14:08
Trường đấu NN1

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:05
Trường đấu NN1

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:06
Trường đấu NN1

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:52
Trường đấu NN1

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:14
Trường đấu NN1

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:10:46
Trường đấu NN1