Phát lại đá gà cựa dao Thái Lan TH7A ngày 28-01-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:50
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:05
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:48
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:02:28
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:57
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:00
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:11
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:23
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:43
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:24
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:04
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:07:47
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:16:05
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:23
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:12
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:47
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:09
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:22
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:38
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:16:29
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:27
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:48
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:13
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:10
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:29
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:29
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:55
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:16:11
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:32
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:41
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:56
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:38
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:52
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:15:38
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:04
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 36

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:03
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 37

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:09
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 38

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:20
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 39

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:53
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 40

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:36
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 41

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:32
Trường đấu TH7A