Phát lại đá gà Thomo Campuchia CPC4 ngày 13-02-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:50
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:34
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:41
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:05
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:10:30
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:22
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:55
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:51
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:08:57
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:55
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:58
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:48
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:26
Trường đấu CPC4

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:07
Trường đấu CPC4