Phát lại đá gà Thomo Campuchia CPC3 ngày 23-01-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:15
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:48
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:17
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:44
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:08:16
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:05
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:46
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:43
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:09:51
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:47
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:10:25
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:17:39
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:54
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:10
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:40
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:52
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:19
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:59
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:23
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:07:08
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:44
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:05
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:05:27
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:13
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:35
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:13:12
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:17
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:15
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:15:01
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:48
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:30
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:16
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:20
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:35
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:15
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 36

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:50
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 37

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:20
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 38

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:46
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 39

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:11
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 40

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:10
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 41

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:38
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 42

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:15:38
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 43

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:07:25
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 44

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:24
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 45

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:05
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 46

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:38
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 47

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:49
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 48

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:12:34
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 49

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:45
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 50

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:59
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 51

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:07:29
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 52

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:03
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 53

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:36
Trường đấu CPC3