Phát lại đá gà Thomo Campuchia CPC3 ngày 19-01-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:52
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:24
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:36
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:36
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:09
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:08:20
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:26
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:29
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:03
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:19
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:07:06
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:30
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:39
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:30
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:10:50
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:32
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:41
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:12:49
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:39
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:26
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:53
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:09
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:10
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:16
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:55
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:10:53
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:51
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:40
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:50
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:29
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:04
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:32
Trường đấu CPC3