Phát lại đá gà Thomo Campuchia CPC3 ngày 06-01-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:01
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:14
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:13
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:57
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:21
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:34
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:41
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:28
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:53
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:25
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:48
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:06
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:28
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:51
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:57
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:12
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:37
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:38
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:36
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:31
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:20
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:57
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:54
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:27
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:00
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:34
Trường đấu CPC3

Phát lại trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:37
Trường đấu CPC3