Phát lại đá gà Thomo Campuchia CPC2 ngày 19-01-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:49
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:07:31
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:29
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:27
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:19
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:50
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:01
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:08:42
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:09:07
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:50
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:22
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:21
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:26
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:19
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:28
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:27
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:47
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:01:40
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:58
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:47
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:08:57
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:06
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:55
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:26
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:37
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:52
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:01:47
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:46
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:07:51
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:37
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:23
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:27
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:20
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:13:20
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:38
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 36

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:50
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 37

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:10:29
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 38

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:48
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 39

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:53
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 40

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:46
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 41

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:21
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 42

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:36
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 43

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:16
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 44

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:59
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 45

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:37
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 46

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:21
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 47

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:58
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 48

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:04
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 49

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:48
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 50

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:04
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 51

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:09
Trường đấu CPC2