Phát lại đá gà Thomo Campuchia CPC2 ngày 17-01-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:16:52
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:17
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:02
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:25
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:17
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:37
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:36
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:14
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:58
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:14
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:30
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:32
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:28
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:22
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:08
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:41
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:18
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:14
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:05
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:12:32
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:43
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:15
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:56
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:26
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:42
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:12
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:00
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:44
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:11
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:11
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:58
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:11:22
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:42
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:48
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:49
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 36

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:40
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 37

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:08:26
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 38

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:41
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 39

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:34
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 40

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:57
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 41

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:40
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 42

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:25
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 43

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:01
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 44

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:53
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 45

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:45
Trường đấu CPC2