Phát lại đá gà Thomo Campuchia CPC2 ngày 13-03-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:11
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:15
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:56
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:41
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:02:29
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:41
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:48
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:53
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:08:15
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:55
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:40
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:09:24
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:52
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:40
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:07
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:47
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:42
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:59
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:53
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:21
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:53
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:18
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:32
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:10
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:18
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:31
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:35
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:28
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:05
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:08:59
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:37
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:06
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:17
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:54
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:37
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 36

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:04
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 37

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:16
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 38

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:09
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 39

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:10
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 40

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:56
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 41

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:11
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 42

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:59
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 43

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:49
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 44

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:28
Trường đấu CPC2

Phát lại trận 45

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:07
Trường đấu CPC2