Phát lại đá gà Thomo Campuchia CPC1 ngày 27-02-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:09
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:29
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:02
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:09:55
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:00
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:33
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:06
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:14:48
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:49
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:55
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:07:42
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:19
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:15:21
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:13
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:35
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:12:28
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:49
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:51
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:01
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:05
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:11
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:27
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:12
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:23
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:48
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:51
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:52
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:45
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:06
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:10
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:07:33
Trường đấu CPC1