Phát lại đá gà Thomo Campuchia CPC1 ngày 22-01-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:56
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:10:58
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:12:36
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:10:43
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:20
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:08:02
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:41
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:04
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:55
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:36
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:44
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:17
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:11
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:27
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:24
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:20
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:11
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:36
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:11
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:20
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:11
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:07:25
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:12:07
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:01
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:41
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:47
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:17:56
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:27
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:01
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:07:25
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:04
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:49
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:52
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:45
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:13:18
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 36

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:44
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 37

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:25
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 38

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:45
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 39

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:06
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 40

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:34
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 41

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:09:49
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 42

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:14:18
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 43

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:38
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 44

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:35
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 45

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:12:03
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 46

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:49
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 47

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:07
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 48

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:29
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 49

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:41
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 50

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:08:06
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 51

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:48
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 52

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:43
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 53

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:09:44
Trường đấu CPC1

Phát lại trận 54

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:08
Trường đấu CPC1