Phát lại đá gà cựa dao Thái Lan TH7C ngày 16-02-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:56
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:08:39
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:51
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:13
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:56
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:56
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:15
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:16:19
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:38
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:33
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:58
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:18
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:02
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:11
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:10
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:10
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:09:39
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:16
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:47
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:53
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:10
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:01
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:33
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:07
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:58
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:08
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:09
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:37
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:19
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:57
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:48
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:29
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:11:42
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:31
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:55
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 36

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:00
Trường đấu TH7C

Phát lại trận 37

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:44
Trường đấu TH7C