Phát lại đá gà cựa dao Thái Lan TH7B ngày 20-01-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:07
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:32
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:58
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:06
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:35
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:43
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:59
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:46
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:58
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:39
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:04
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:21
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:41
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:55
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:15
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:35
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:30
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:21
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:27
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:29
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:34
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:34
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:25
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:41
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:49
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:39
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:31
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:53
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:21
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:38
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:08:57
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:25
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:38
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:31
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:47
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 36

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:27
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 37

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:06
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 38

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:41
Trường đấu TH7B