Phát lại đá gà cựa dao Thái Lan TH7B ngày 12-03-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:15
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:46
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:33
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:57
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:31
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:13
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:55
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:10
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:35
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:17
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:19
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:50
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:43
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:44
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:45
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:13
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:08:02
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:29
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:25
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:21
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:52
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:09:23
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:46
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:51
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:00
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:20
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:04
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:29
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:13
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:45
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:51
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:21
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:38
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:13
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:08
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 36

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:50
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 37

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:36
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 38

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:59
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 39

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:07
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 40

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:04
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 41

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:28
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 42

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:49
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 43

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:10
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 44

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:24
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 45

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:51
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 46

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:09
Trường đấu TH7B