Phát lại đá gà cựa dao Thái Lan TH7B ngày 08-02-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:40
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:15:32
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:08
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:36
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:09
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:17
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:22
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:00
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:31
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:29
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:56
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:59
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:43
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:43
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:25
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:53
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:12
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:44
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:07:13
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:33
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:56
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:35
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:03
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:43
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:59
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:14
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:34
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:10
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:56
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:45
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:06
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:36
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:10
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:58
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:18
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 36

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:12
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 37

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:16:18
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 38

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:15
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 39

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:47
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 40

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:38
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 41

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:22
Trường đấu TH7B

Phát lại trận 42

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:54
Trường đấu TH7B