Phát lại đá gà cựa dao Thái Lan TH7A ngày 22-01-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:48
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:06
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:24
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:53
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:24
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:27
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:43
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:40
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:57
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:08
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:54
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:26
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:21
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:30
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:08
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:56
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:43
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:02
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:07:31
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:08
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:18:33
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:08:59
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:13
Trường đấu TH7A