Phát lại đá gà cựa dao Thái Lan TH7A ngày 16-01-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:15
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:11
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:08:33
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:58
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:53
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:21
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:47
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:02
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:32
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:09:06
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:18:08
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:34
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:57
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:32
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:49
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:12
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:25
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:32
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:18:16
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:09:24
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:56
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:11
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:25
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:10
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:10
Trường đấu TH7A