Phát lại đá gà cựa dao Thái Lan TH7A ngày 15-01-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:41
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:26
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:10:11
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:26
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:08
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:42
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:25
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:57
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:15
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:11
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:15
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:43
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:05
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:33
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:15:11
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:59
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:56
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:03
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:28
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:46
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:48
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:01
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:52
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:34
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:16
Trường đấu TH7A