Phát lại đá gà cựa dao Thái Lan TH7A ngày 14-02-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:02
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:16
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:02
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:58
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:17:49
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:15
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 7

Chi Tết
Wala vs Meron WALA thắng
Thời lượng 00:01:09
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:25
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:33
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 10

Chi Tết
Wala vs Meron WALA thắng
Thời lượng 00:00:45
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:24
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:39
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:30
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:54
Trường đấu TH7A