Phát lại đá gà cựa dao Thái Lan TH7A ngày 07-01-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:11
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:59
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:50
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:40
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:52
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:03
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:36
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:07:03
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:37
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:17:45
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:18:29
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:51
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:26
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:51
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:34
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:02
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:05
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:15
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:03:07
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:56
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:11:29
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:22
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:10:25
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:10:13
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:45
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:37
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:47
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:35
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:47
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:40
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:09
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:57
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:17
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:06
Trường đấu TH7A