Phát lại đá gà cựa dao Thái Lan TH7A ngày 06-01-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:18
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:59
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:59
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:58
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:47
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:12:26
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:04
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:46
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:15
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:35
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:19
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:43
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:06
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:04
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:56
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:16:01
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:21
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:31
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:23
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:19:56
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:35
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:20
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:05
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:38
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:15
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:45
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:30
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:40
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:45
Trường đấu TH7A

Phát lại trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:18
Trường đấu TH7A