Phát lại đá gà cựa dao Philippines SM3 ngày 14-02-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:11
Trường đấu SM3

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:09
Trường đấu SM3

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:54
Trường đấu SM3

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:26
Trường đấu SM3

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:57
Trường đấu SM3

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:44
Trường đấu SM3

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:21
Trường đấu SM3

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:13
Trường đấu SM3

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:57
Trường đấu SM3

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:26
Trường đấu SM3

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:12:44
Trường đấu SM3

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:30
Trường đấu SM3

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:25
Trường đấu SM3

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:05
Trường đấu SM3

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:21
Trường đấu SM3

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:07
Trường đấu SM3

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:16
Trường đấu SM3