Phát lại đá gà cựa dao Philippines SB1 ngày 12-01-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:18
Trường đấu SB1

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:28
Trường đấu SB1

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:52
Trường đấu SB1

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:21
Trường đấu SB1

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:15
Trường đấu SB1

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:59
Trường đấu SB1

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:54
Trường đấu SB1

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:37
Trường đấu SB1

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:24
Trường đấu SB1

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:12
Trường đấu SB1

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:04
Trường đấu SB1

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:06
Trường đấu SB1

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:25
Trường đấu SB1

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:45
Trường đấu SB1

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:52
Trường đấu SB1

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:01
Trường đấu SB1

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:33
Trường đấu SB1

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:44
Trường đấu SB1

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:20
Trường đấu SB1

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:05
Trường đấu SB1

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:43
Trường đấu SB1

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:20
Trường đấu SB1

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:42
Trường đấu SB1