Phát lại đá gà cựa dao Philippines PO3 ngày 25-01-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:02
Trường đấu PO3

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:43
Trường đấu PO3

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:53
Trường đấu PO3

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:58
Trường đấu PO3

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:25
Trường đấu PO3

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:02
Trường đấu PO3

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:50
Trường đấu PO3

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:06
Trường đấu PO3

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:18
Trường đấu PO3

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:57
Trường đấu PO3

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:49
Trường đấu PO3

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:45
Trường đấu PO3

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:02:54
Trường đấu PO3

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:12
Trường đấu PO3

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:01
Trường đấu PO3

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:21
Trường đấu PO3

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:11
Trường đấu PO3

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:33
Trường đấu PO3

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:30
Trường đấu PO3

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:13
Trường đấu PO3

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:05
Trường đấu PO3

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:28
Trường đấu PO3

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:01
Trường đấu PO3

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:59
Trường đấu PO3

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:13
Trường đấu PO3

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:32
Trường đấu PO3

Phát lại trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:37
Trường đấu PO3

Phát lại trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:11
Trường đấu PO3

Phát lại trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:49
Trường đấu PO3

Phát lại trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:52
Trường đấu PO3

Phát lại trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:51
Trường đấu PO3

Phát lại trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:19
Trường đấu PO3

Phát lại trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:56
Trường đấu PO3

Phát lại trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:33
Trường đấu PO3

Phát lại trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:02:28
Trường đấu PO3

Phát lại trận 36

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:56
Trường đấu PO3

Phát lại trận 37

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:38
Trường đấu PO3

Phát lại trận 38

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:14
Trường đấu PO3

Phát lại trận 39

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:51
Trường đấu PO3