Phát lại đá gà cựa dao Philippines PO1 ngày 16-02-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:52
Trường đấu PO1

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:52
Trường đấu PO1

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:52
Trường đấu PO1

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:47
Trường đấu PO1

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:58
Trường đấu PO1

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:43
Trường đấu PO1

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:38
Trường đấu PO1

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:37
Trường đấu PO1

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:40
Trường đấu PO1