Phát lại đá gà cựa dao Philippines NN1 ngày 26-01-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:31
Trường đấu NN1

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:29
Trường đấu NN1

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:55
Trường đấu NN1

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:47
Trường đấu NN1

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:32
Trường đấu NN1

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:14:42
Trường đấu NN1

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:33
Trường đấu NN1

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:15
Trường đấu NN1

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:26
Trường đấu NN1

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:24
Trường đấu NN1

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:17
Trường đấu NN1

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:18
Trường đấu NN1

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:43
Trường đấu NN1

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:58
Trường đấu NN1

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:11
Trường đấu NN1

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:40
Trường đấu NN1

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:55
Trường đấu NN1

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:46
Trường đấu NN1

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:38
Trường đấu NN1

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:06:00
Trường đấu NN1