Phát lại đá gà cựa dao Philippines NN1 ngày 21-01-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:18
Trường đấu NN1

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:54
Trường đấu NN1

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:12
Trường đấu NN1

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:38
Trường đấu NN1

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:02
Trường đấu NN1

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:11
Trường đấu NN1

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:02:08
Trường đấu NN1

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:49
Trường đấu NN1

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:23
Trường đấu NN1

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:48
Trường đấu NN1

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:29
Trường đấu NN1

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:22
Trường đấu NN1

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:28
Trường đấu NN1

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:15
Trường đấu NN1

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:50
Trường đấu NN1

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:03:00
Trường đấu NN1

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:32
Trường đấu NN1

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:14
Trường đấu NN1

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:15
Trường đấu NN1

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:18
Trường đấu NN1

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:17
Trường đấu NN1

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:28
Trường đấu NN1

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:06
Trường đấu NN1

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:49
Trường đấu NN1

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:56
Trường đấu NN1

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:14
Trường đấu NN1

Phát lại trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:22
Trường đấu NN1

Phát lại trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:02:10
Trường đấu NN1

Phát lại trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:56
Trường đấu NN1

Phát lại trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:05
Trường đấu NN1

Phát lại trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:49
Trường đấu NN1

Phát lại trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:06
Trường đấu NN1

Phát lại trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:44
Trường đấu NN1

Phát lại trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:15
Trường đấu NN1

Phát lại trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:35
Trường đấu NN1

Phát lại trận 36

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:30
Trường đấu NN1

Phát lại trận 37

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:31
Trường đấu NN1

Phát lại trận 38

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:38
Trường đấu NN1

Phát lại trận 39

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:55
Trường đấu NN1

Phát lại trận 40

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:30
Trường đấu NN1

Phát lại trận 41

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:02:36
Trường đấu NN1

Phát lại trận 42

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:01
Trường đấu NN1

Phát lại trận 43

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:22
Trường đấu NN1

Phát lại trận 44

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:06
Trường đấu NN1

Phát lại trận 45

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:57
Trường đấu NN1

Phát lại trận 46

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:45
Trường đấu NN1

Phát lại trận 47

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:36
Trường đấu NN1

Phát lại trận 48

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:06
Trường đấu NN1