Phát lại đá gà cựa dao Philippines NN1 ngày 20-01-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:01:55
Trường đấu NN1

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:37
Trường đấu NN1

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:09
Trường đấu NN1

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:53
Trường đấu NN1

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:58
Trường đấu NN1

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:04:23
Trường đấu NN1

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:03:37
Trường đấu NN1

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:48
Trường đấu NN1

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:06
Trường đấu NN1

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:59
Trường đấu NN1

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:59
Trường đấu NN1

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:35
Trường đấu NN1

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:36
Trường đấu NN1

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:22
Trường đấu NN1

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:03
Trường đấu NN1

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:25
Trường đấu NN1

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:59
Trường đấu NN1

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:45
Trường đấu NN1

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:09:50
Trường đấu NN1

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:11:43
Trường đấu NN1

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:54
Trường đấu NN1

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:33
Trường đấu NN1

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:10
Trường đấu NN1

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:09
Trường đấu NN1

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:15
Trường đấu NN1

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:52
Trường đấu NN1

Phát lại trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:20
Trường đấu NN1

Phát lại trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:53
Trường đấu NN1

Phát lại trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:58
Trường đấu NN1

Phát lại trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:48
Trường đấu NN1

Phát lại trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:47
Trường đấu NN1

Phát lại trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:00
Trường đấu NN1

Phát lại trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:45
Trường đấu NN1

Phát lại trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:24
Trường đấu NN1

Phát lại trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:32
Trường đấu NN1

Phát lại trận 36

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:14
Trường đấu NN1

Phát lại trận 37

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:33
Trường đấu NN1

Phát lại trận 38

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:24
Trường đấu NN1

Phát lại trận 39

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:08
Trường đấu NN1