Phát lại đá gà cựa dao Philippines NN1 ngày 01-03-2024

Phát lại trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:12:14
Trường đấu NN1

Phát lại trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:33
Trường đấu NN1

Phát lại trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:51
Trường đấu NN1

Phát lại trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:48
Trường đấu NN1

Phát lại trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:02
Trường đấu NN1

Phát lại trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:00:49
Trường đấu NN1

Phát lại trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:37
Trường đấu NN1

Phát lại trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:07:05
Trường đấu NN1

Phát lại trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:16
Trường đấu NN1

Phát lại trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:35
Trường đấu NN1

Phát lại trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:00:43
Trường đấu NN1

Phát lại trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:16
Trường đấu NN1

Phát lại trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:51
Trường đấu NN1

Phát lại trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:46
Trường đấu NN1

Phát lại trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:54
Trường đấu NN1

Phát lại trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:37
Trường đấu NN1

Phát lại trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:07:44
Trường đấu NN1

Phát lại trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:29
Trường đấu NN1

Phát lại trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:18
Trường đấu NN1

Phát lại trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:52
Trường đấu NN1

Phát lại trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:01:52
Trường đấu NN1

Phát lại trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:23
Trường đấu NN1

Phát lại trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:39
Trường đấu NN1

Phát lại trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:47
Trường đấu NN1

Phát lại trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:27
Trường đấu NN1

Phát lại trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:30
Trường đấu NN1

Phát lại trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:28
Trường đấu NN1

Phát lại trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:57
Trường đấu NN1

Phát lại trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:02
Trường đấu NN1